Open School
 
搜尋結果 :共 17個相關結果

學士

財務金融學 (榮譽) 工商管理學士課程


珠海學院

學士 4年 全日制 69,000


詳情
資歷架構級別

學士

金融及資訊管理(榮譽)工商管理學士課程


珠海學院

學士 4年 全日制 69,000


詳情
資歷架構級別

學士

中文文藝創作(榮譽)文學士課程


珠海學院

學士 4年 全日制 69,000


詳情
資歷架構級別

學士

傳播及跨媒體(榮譽)文學士課程


珠海學院

學士 4年 全日制 69,000


詳情
資歷架構級別

學士

廣告及企業傳播(榮譽)文學士課程


珠海學院

學士 4年 全日制 69,000


詳情
資歷架構級別