Open School
 

毅進文憑

毅進文憑


職業訓練局

1.醫療術語概論及應用; 2.醫務中心常見疾病及感 染控制; 3.醫務中心基本醫療儀器

毅進文憑 1年 全日制 37970
學費分兩期繳付,每期學費為港幣$17,357