Open School
 

毅進文憑

毅進文憑


香港科技專上書院

1.警隊實務及入職面試技巧 2.警隊入職遴選體適能訓練 3.警隊危機應變

毅進文憑 1年 混合制(全日制, 兼讀制) 35630
學費分兩期繳付,每期學費為港幣$17815