Open School
 

毅進文憑

毅進文憑


香港科技專上書院

1.建築工程導論 2.建築工程職安健 3.延伸數學

毅進文憑 1年 混合制(全日制, 兼讀制) 35630
學費分兩期繳付,每期學費為港幣$17815