Open School
 

毅進文憑

毅進文憑


香港科技專上書院

1.幼兒教育導論 2.幼兒溝通心理學(身心語言程式學) 3.幼兒成長及發展

毅進文憑 1年 混合制(全日制, 兼讀制) 35630
學費分兩期繳付,每期學費為港幣$17815