Open School
 

毅進文憑

毅進文憑


香港科技專上書院

1.基礎物理治療 2.臨床護理實務 3.職業安全健康

毅進文憑 1年 混合制(全日制, 兼讀制) 35630
學費分兩期繳付,每期學費為港幣$17815