Open School
 

學士

戲曲藝術學士(榮譽)學位 (粵劇音樂)


香港演藝學院

學士 4年 全日制 42,100


學士

戲曲藝術學士(榮譽)學位 (粵劇表演)


香港演藝學院

學士 4年 全日制 42,100


學士

舞蹈藝術學士 (榮譽) 學位


香港演藝學院

學士 4年 全日制 42,100


學士

戲劇藝術學士 (榮譽) 學位


香港演藝學院

學士 4年 全日制 42,100


學士

電影電視藝術學士 (榮譽) 學位


香港演藝學院

學士 4年 全日制 42,100


學士

舞台及製作藝術學士 (榮譽) 學位


香港演藝學院

學士 4年 全日制 42,100


學士

音樂學士 (榮譽) 學位


香港演藝學院

學士 4年 全日制 42,100