Open School
 

學士

應用社會科學榮譽文學士


香港城市大學 - 專業進修學院

學士 3年 全日制 51,200


學士

英語國際企業傳意榮譽文學士


香港城市大學 - 專業進修學院

學士 3年 全日制 51,200


學士

國際商業傳意榮譽文學士 (中文專業)


香港城市大學 - 專業進修學院

學士 3年 全日制 51,200


學士

國際商業傳意榮譽文學士 (日語專業)


香港城市大學 - 專業進修學院

學士 3年 全日制 51,200


學士

商業行政及管理榮譽文學士


香港城市大學 - 專業進修學院

學士 3年 全日制 51,200


學士

商業資訊科技榮譽理學士


香港城市大學 - 專業進修學院

學士 3年 全日制 51,200