Open School
 

OpenSchool 課程搜尋

學士

計量金融學


香港中文大學

學士 4年 全日制 HK$42,100 (每學年)


學士

環球經濟與金融跨學科主修課程


香港中文大學

學士 4年 全日制 HK$42,100 (每學年)


學士

學士

計量金融學及風險管理科學


香港中文大學

學士 4年 全日制 HK$42,100 (每學年)


學士

國際貿易與中國企業


香港中文大學

學士 4年 全日制 HK$42,100 (每學年)


學士

健康與體育運動科學


香港中文大學

學士 5年 全日制 HK$42,100 (每學年)


學士

學士

學士

通識教育


香港中文大學

學士 5年 全日制 HK$42,100 (每學年)


學士

教育學士(數學及數學教育)


香港中文大學

學士 5年 全日制 HK$42,100 (每學年)