Open School
 

學士

文學士/ 社會科學學士 (地理/ 政治及國際關係學/ 歷史/ 社會學)


香港浸會大學

學士 4年 全日制 HK$42,100 (每學年)


學士

中國研究社會科學學士 (經濟/地理/歷史/社會學)


香港浸會大學

學士 4年 全日制 HK$42,100 (每學年)


學士

理學士(環球中國研究:人文及社會科學)


香港科技大學

學士 4年 全日制 HK$42,100 (每學年)


學士

理學士(定量社會數據分析)


香港科技大學

學士 4年 全日制 HK$42,100 (每學年)