Open School
 

學士

建造工程及管理(榮譽)工學士課程


珠海學院

學士 4年 全日制 69,000


學士

建築學 (榮譽) 理學士課程


珠海學院

學士 4年 全日制 69,000


學士

資訊科學 (榮譽) 理學士課程


珠海學院

學士 4年 全日制 69,000


學士

工商管理榮譽學士 (服務營銷及管理)


宏恩基督教學院

學士 4年 全日制 63,000


學士

心理學榮譽學士


宏恩基督教學院

學士 4年 全日制 63,000


學士

社會工作榮譽學士


宏恩基督教學院

學士 4年 全日制 63,000


學士

應用及人本計算學(榮譽)文學士


恒生管理學院

學士 4年 全日制 77,400


學士

中文(榮譽)文學士


恒生管理學院

學士 4年 全日制 77,400


學士

英國語文(榮譽)學士


恒生管理學院

學士 4年 全日制 77,400


學士

工商管理 (榮譽) 學士


恒生管理學院

學士 4年 全日制 77,400