Open School
 

學士

專業英語傳意(榮譽)文學士課程


珠海學院

學士 4年 全日制 69,000


學士

新聞及傳播 (榮譽) 文學士課程


珠海學院

學士 4年 全日制 69,000


學士

廣告及企業傳播(榮譽)文學士課程


珠海學院

學士 4年 全日制 69,000


學士

傳播及跨媒體(榮譽)文學士課程


珠海學院

學士 4年 全日制 69,000


學士

中文文藝創作(榮譽)文學士課程


珠海學院

學士 4年 全日制 69,000


學士

金融及資訊管理(榮譽)工商管理學士課程


珠海學院

學士 4年 全日制 69,000


學士

財務金融學 (榮譽) 工商管理學士課程


珠海學院

學士 4年 全日制 69,000


學士

工商管理學 (榮譽) 學士課程


珠海學院

學士 4年 全日制 69,000


學士

會計及銀行 (榮譽) 商學士課程


珠海學院

學士 4年 全日制 69,000


學士

土木工程(榮譽)工學士課程


珠海學院

學士 4年 全日制 69,000