Open School
 

學士

工商管理榮譽學士 (服務營銷及管理)


宏恩基督教學院

學士 4年 全日制 63,000


學士

心理學榮譽學士


宏恩基督教學院

學士 4年 全日制 63,000


學士

社會工作榮譽學士


宏恩基督教學院

學士 4年 全日制 63,000


高級文憑

幼兒教育高級文憑


宏恩基督教學院

高級文憑 2年 混合制(全日制, 兼讀制) 60,000