Open School
 

高級文憑

體育及康樂管理高級文憑


香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院

高級文憑 2年 全日制 55,000
首期繳交費用包括第一期學費(適用於2017/18學年)、學生會會費及保證金。書院或會因應每年情況調整學費,同學須按所屬級別繳交新訂定的學費。學費及其他費用每年將分兩期繳交。


高級文憑

度假區及主題樂園管理高級文憑


香港公開大學 - 李嘉誠專業進修學院

高級文憑 2年 全日制 56,400
學費可能會因應實際情況按年作出適當調整。


高級文憑

康體文娛管理高級文憑


職業訓練局

高級文憑 2年 全日制 31,570
學費會每年檢討。


高級文憑

酒店業管理高級文憑


香港理工大學

高級文憑 2年 全日制 HK$31,575 (每學年)


學士

酒店及旅遊業管理廣泛學科


香港理工大學

學士 4年 全日制 HK$42,100 (每學年)


學士

酒店旅遊及房地產


香港中文大學

學士 4年 全日制 HK$42,100 (每學年)