Open School
 

毅進文憑

毅進文憑


嶺南大學 - 嶺南大學持續進修學院

1. 健康及體適能基礎概論 2. 運動及重量訓練 3. 運動創傷預防及處理

毅進文憑 1年 全日制 37970
學費分兩期繳付,每期學費為港幣$18,985


高級文憑

幼兒教育高級文憑


宏恩基督教學院

高級文憑 2年 混合制(全日制, 兼讀制) 60,000


高級文憑

人本服務高級文憑


明愛白英奇專業學校

高級文憑 2年 全日制 56,140


高級文憑

音樂研習高級文憑


明愛白英奇專業學校

高級文憑 2年 全日制 52,800


學士

數碼及社交媒體營銷(榮譽)工商管理學士課程


香港能仁專上學院

學士 4年 全日制 65,000
"(1)每年學費分2期繳付。 (2)學費只供參考, 有可能會更改。實際情況請瀏覽學院網頁。"


學士

幼兒教育(榮譽)學士


東華學院

學士 4年 全日制 59,400


高級文憑

環境工程高級文憑


職業訓練局

高級文憑 2年 全日制 31,570
學費水平每年均會予以檢討。