Open School
 

高級文憑

特殊幼兒照顧及融合教育高級文憑


職業訓練局

高級文憑 2年 全日制 55,600
學費會每年檢討。


高級文憑

舞台及娛樂科藝高級文憑


職業訓練局

高級文憑 2年 全日制 55,600
學費會每年檢討。


高級文憑

航空學高級文憑


職業訓練局

高級文憑 2年 全日制 31,570
學費水平每年均會予以檢討。


高級文憑

數碼營銷高級文憑


職業訓練局

高級文憑 2年 全日制 30,800
學費水平每年均會予以檢討。


高級文憑

國際主題樂園及項目管理高級文憑


職業訓練局

高級文憑 2年 全日制 31,570
學費水平每年均會予以檢討。


高級文憑

新聞視覺設計高級文憑


職業訓練局

高級文憑 2年 全日制 31,570
學費水平每年均會予以檢討。


高級文憑

環境工程高級文憑


職業訓練局

高級文憑 2年 全日制 31,570
學費水平每年均會予以檢討。