Open School
 

高級文憑

心理學(諮商與輔導)高級文憑課程


嶺南大學 - 嶺南大學持續進修學院

高級文憑 2年 全日制 54,100
學費或會作出調整


高級文憑

教育心理學高級文憑課程


嶺南大學 - 嶺南大學持續進修學院

高級文憑 2年 全日制 54,100
學費或會作出調整


高級文憑

運動教練及領袖學高級文憑課程


嶺南大學 - 嶺南大學持續進修學院

高級文憑 2年 全日制 54,100
學費或會作出調整


高級文憑

幼兒教育高級文憑課程


嶺南大學 - 嶺南大學持續進修學院

高級文憑 2年 全日制 64,800
學費或會作出調整