Open School
 

學士

中國語言文學 (榮譽) 文學士


香港樹仁大學

學士 4年 全日制 68,000


學士

英國語言文學(榮譽)文學士


香港樹仁大學

學士 4年 全日制 68,000


學士

歷史學(榮譽)文學士


香港樹仁大學

學士 4年 全日制 68,000


學士

新聞與傳播 (榮譽) 文學士


香港樹仁大學

學士 4年 全日制 68,000


學士

工商管理學(榮譽)學士


香港樹仁大學

學士 4年 全日制 68,000


學士

會計學(榮譽) 商學士


香港樹仁大學

學士 4年 全日制 68,000


學士

法律與商業(榮譽)商學士


香港樹仁大學

學士 4年 全日制 68,000


學士

輔導及心理學(榮譽)社會科學學士


香港樹仁大學

學士 4年 全日制 68,000


學士

心理學(榮譽)社會科學學士


香港樹仁大學

學士 4年 全日制 68,000


學士

社會學(榮譽)社會科學學士


香港樹仁大學

學士 4年 全日制 68,000