Open School
 

高級文憑

護理學高級文憑


東華學院

高級文憑 2年 全日制 88,150
學生須根據每個學期所修讀的學分數目而繳交相應的學費。


高級文憑

心理學高級文憑


東華學院

高級文憑 2年 全日制 54,000
學生須根據每個學期所修讀的學分數目而繳交相應的學費。


高級文憑

商業學高級文憑


東華學院

高級文憑 2年 全日制 54,000
學生須根據每個學期所修讀的學分數目而繳交相應的學費。


高級文憑

幼兒教育高級文憑


東華學院

高級文憑 2年 全日制 59,400
學生須根據每個學期所修讀的學分數目而繳交相應的學費。