Open School
 

OpenSchool 課程搜尋

學士

學士

學士

商務翻譯 (榮譽) 學士


恒生管理學院

學士 4年 全日制 77,400


學士

社會發展研究(榮譽)社會科學學士


港專學院

學士 4年 全日制 62,000
以上是2017/18學年的學費,2018/19的學費水平或有調整。


學士

社會發展研究(榮譽)社會科學學士(社會創新與環境)


港專學院

學士 4年 全日制 62,000
以上是2017/18學年的學費,2018/19的學費水平或有調整。


學士

Bachelor of Arts (Fine Art)


香港藝術學院

學士 3年 全日制 91,040


學士

學士

學士

BA (Hons) Marketing


香港科技專上書院

學士 3年 全日制 58,800