Open School
 

學士

應用及人本計算學(榮譽)文學士


恒生管理學院

學士 4年 全日制 77,400


學士

中文(榮譽)文學士


恒生管理學院

學士 4年 全日制 77,400


學士

英國語文(榮譽)學士


恒生管理學院

學士 4年 全日制 77,400


學士

工商管理 (榮譽) 學士


恒生管理學院

學士 4年 全日制 77,400


學士

企業管治工商管理(榮譽)學士


恒生管理學院

學士 4年 全日制 77,400


學士

金融分析工商管理(榮譽)學士


恒生管理學院

學士 4年 全日制 77,400


學士

管理學工商管理(榮譽)學士


恒生管理學院

學士 4年 全日制 77,400


學士

供應鏈管理工商管理 (榮譽) 學士


恒生管理學院

學士 4年 全日制 77,400


學士

新聞及傳播 (榮譽) 學士


恒生管理學院

學士 4年 全日制 77,400


學士

管理科學與資訊管理(榮譽)學士


恒生管理學院

學士 4年 全日制 77,400